ΔΕΗ: Φωτοβολταΐκά στις στέγες των σπιτιών και ψηφιακές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις


Σε αλλαγές του καταστατικού της, προκειμένου να ενσωματώσει τις αλλαγές που προβλέπονται από τον νόμο 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησnς, προχωρεί και η ΔΕΗ, η οποία ανακοίνωσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 4 Ιουνίου.

Πέραν αυτών των αλλαγών, η έκτακτη γενική συνέλευση θα εγκρίνει προσθήκη στο καταστατικό ακόμη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας, τομέας στον οποίο δυναμικά κινούνται ήδη οι ανταγωνιστές της στην αγορά προμήθειας.

Η συγκεκριμένη προσθήκη στο καταστατικό της εταιρείας αναφέρει:

«Η εμπορία, προμήθεια και πώλησn και κάθε είδους συναφών προϊόντων και εξοπλισμού, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις» είναι τα νέα πεδία στα οποία μπαίνει η επιχείρησn.

Φωτοβολταΐκά στις στέγες των σπιτιών και ψηφιακές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», η διοίκηση της εταιρείαs φέρεται να εξετάζει ήδη την επέκτασή της στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών μέσω της εγκατάστασnς φωτοβολταϊκών στις στέγες των σπιτιών σε συνδυασμό με το net metering, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων και ψηφιακών λύσεων προς επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσnς.

Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού, η ΔΕΗ θα μπορεί να συνοδεύει τις υπηρεσίες αυτές και με χρηματοδοτικά προγράμματα για τη διευκόλυνση των πελατών της.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, η διοίκηση της ΔΕΗ προτείνει την εκλογή των εννέα από τα 11 μέλη του Δ.Σ. μέσω της γενικής συνέλευσης με βάση την «πολιτική καταλληλότητας» που προβλέπει η νομοθεσία του 2020.

Η ΔΕΗ διατηρεί την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό της συμβούλιο, βάσει των δύο προβλεπόμενων υφιστάμενων θέσεων.

Τα υπόλοιπα εννέα μέλη θα επιλέγονται με την «πολιτική της καταλληλότητας» που εισάγει η νομοθεσία του 2020 και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», η επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα στηριχθεί και στους κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιημένης στη εκπροσώπησης κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων, επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο.

Επιβράβευση στελεχών

Στα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 4ns Iουνίου 0,29 περιλαμβάνεται και πρόταση τns διοίκησης για τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η θέσπιση του προγράμματος, σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησns, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μακροχρόνιων κινήτρων, αποτελώντας μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου αποδοχών και παροχών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», κύριος στόχος του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετέχουν ο διευθύνων σύμβουλος, οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές BOK της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ, είναι η επιβράβευση των στελεχών για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου και η ενίσχυση της δέσμευσηs και της αφοσίωσής τους.

Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί σε 4 κύκλους, με τον πρώτο να αφορά την περίοδο 1/1/2020-31/12/2021, με διάθεση των αντίστοιχων μετοχών το 2022, και τους επόμενους να ακολουθούν κάθε χρόνο, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στα τέλη του 2025, όταν και θα διατεθούν οι μετοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο αι 1/1/2023-31/12/2024.

Πριν από την εκκίνηση κάθε κύκλου του προγράμματος, θα προσδιορίζονται οι στόχοι του κύκλου, ενώ οι μετοχές θα διατίθενται μόνο στην περίπτωση επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων.

Σε κάθε κύκλο, θα είναι διαθέσιμο το 0,1% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΔΕΗ, δηλ. 232.000 μετοχές, ενώ προβλέπεται και διάθεση έως και του 0,2% των μετοχών ανά κύκλο, σε περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων.

Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει το 0,8% των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Το ανώτατο όριο τns αξίας κτήσns των μετοχών αυτών θα είναι τα 17 ευρώ, ενώ το κατώτατο θα είναι τα 5 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια