Αλίευση και διακίνηση για το Συμιακό γαριδάκι


Στα πλαίσια της ορθής πρακτικής κατά την αλίευση και τη διακίνηση που αφορά το Συμιακό γαριδάκι, η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ενημερώνει ότι: 

• Τα αλιευτικά σκάφη που ασχολούνται με την αλίευσή του, πρέπει να διαθέτουν 

αριθμό καταχώρησης αλιευτικού σκάφους (άρθρο 122 του Ν.4472/2017), ο 

οποίος εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου. » Κατά τη χρησιμοποίησή τους,

τα μέρη των σκαφών ή οι περιέκτες που 

προορίζονται για την αποθήκευση του πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ιδίως να

μην έχουν μολυνθεί από καύσιμα ή από τα ακάθαρτα ύδατα του υδροσυλλέκτη του πλοίου. Αμέσως

μετά τη μεταφορά του επάνω στο σκάφος, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από τη μόλυνση και

από τις επιπτώσεις του ήλιου ή οποιασδήποτε άλλης πηγής θερμότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να

ψύχεται το 

συντομότερο δυνατό. 

• Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη τους πρέπει να παράγεται από 

πόσιμο νερό ή καθαρό νερό. 

• Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία 

παραπλήσια του σημείου τήξης του πάγου. 

Η διακίνησή του προϊόντος γίνεται είτε με λιανική πώληση, είτε μέσω εγκαταστάσεων που διαθέτουν

κωδικό αριθμό έγκρισης για συσκευασία ή κατάψυξη αλιευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση

που οι συσκευασίες στερούνται των απαραίτητων ενδείξεων, τα προϊόντα θεωρούνται ακατάλληλα

για κατανάλωση. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια