Δημοσίευση Αναφοράς Συστάσεων πολιτικής του έργου RECREATE


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου RECREATE “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών - www.interregeurope.eu/recreate/), το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του κλάδου των μεταφορών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: West Midlands (Ηνωμένο Βασίλειο),  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα), Λιθουανία και Νοτιοδυτική Oλτένια (Ρουμανία). 

Στο πλαίσιο του έργου και με τη συνεισφορά όλων των εταίρων, έχει συνταχθεί μια αναφορά συστάσεων πολιτικής, η οποία και είναι πλέον διαθέσιμη διαδικτυακά στον ιστότοπο του RECREATE.

(https://www.interregeurope.eu/.../lib.../file_1631286278.pdf).

Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τις κοινές συστάσεις πολιτικής που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου RECREATE και οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση όλων των σχετικών σχεδίων που προωθούν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα των μεταφορών. 

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη, ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα και διεθνοποίηση.

Η σύσταση πολιτικής είναι μια γραπτή συμβουλή πολιτικής που προετοιμάζεται για κάποια ομάδα ή άτομο που έχει την εξουσία να λάβει μια απόφαση ή να επηρεάσει τις αποφάσεις πολιτικής. Χρησιμεύει επίσης για την ενημέρωση των ατόμων που έρχονται αντιμέτωπα με πολιτικές επιλογές ή με συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λήψης των καλύτερων αποφάσεων. 

Κάθε εταίρος του έργου ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία συστάσεων πολιτικής για την αντίστοιχη περιφέρειά του, με αποτέλεσμα αυτό το έγγραφο να περιέχει όλες τις συστάσεις περιφερειακής πολιτικής που παρείχαν οι εταίροι του RECREATE, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση της έρευνας και των στοιχείων για την προώθηση της αλλαγής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια