Επίδομα 534 ευρώ: Έρχονται οι πληρωμές στους καλλιτέχνες

 


Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα πληρωθούν - από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 17,7 εκατ. ευρώ σε 33.547 επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού - που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι πληρωμές αφορούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καθώς και προηγούμενους μήνες του 2020 και του 2021 (υπόλοιπα), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν:

  • Σε επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, προκειμένου για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ύψους εξήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (69.084 €) για 6 πληρωμές δικαιούχων.
  • Σε επιχειρήσεις κινηματογράφων προκειμένου για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ύψους τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (326.764,40 €) για 34 πληρωμές δικαιούχων.
  • Σε επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών προκειμένου για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ύψους ενός  εκατομμυρίου πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.059.544,98 €) για 4 πληρωμές δικαιούχων.
  • Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 καθώς για προηγούμενους μήνες έτους 2020 και 2021 (υπόλοιπα) προκειμένου για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (17.782.254 €) για συνολικά 33.547 πληρωμές δικαιούχων.

Στους δικαιούχους - εργαζόμενους καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται σε 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που αυτοί δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η  αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια