Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Βήμα-βήμα η ένσταση για το πρόστιμο των 300 ευρώ


Οδηγίες για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στους οποίους επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300 ευρώ για τη μη διενέργεια των δύο υποχρεωτικών rapid test τη βδομάδα δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι μετά την «επιβολή - κοινοποίηση» της κάθε πράξης επιβολής προστίμου στον προσωπικό λογαριασμό του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου , ο ίδιος μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά ένσταση στο ΕΡΓΑΝΗ, και να συμπεριλάβει τις αντιρρήσεις που επικαλείται για την επιβολή του προστίμου. Μετά η ένσταση αυτή εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την ένσταση-Βήμα βήμα η διαδικασία

Σύμφωνα με το υπουργείο " Το πρόστιμο κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στον παραβάτη και η πράξη επιβολής προστίμου γνωστοποιείται στον ιστότοπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://supportemloyees.yeka.grστον προσωπικό λογαριασμό του εργαζόμενου, στον οποίο ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση με τους κωδικούς taxisnet.

Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου, ο εργαζόμενος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις του στη διεύθυνση https://supportemloyees.yeka.gr, με ένσταση προς το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων η οποία εξετάζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της (υποβολή της).

α. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η πράξη επιβολής προστίμου ανακαλείται

β. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν εν μέρει δεκτές τροποποιείται η απόφαση προσδιορισμού της ΠΕΠ και εκδίδεται νέα ΠΕΠ και

γ. Εφόσον οι αντιρρήσεις δεν γίνουν δεκτές απορρίπτεται το αίτημα του εργαζόμενου

Εφόσον το πρόστιμο δεν ανακληθεί βεβαιώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων με αποστολή στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής κατοικίας του παραβάτη του νόμιμου τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α ́ 90) και εντάσσεται ως έσοδο στον Αναλυτικό λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19".

Οι λόγοι της ένστασης

Κατά την υποβολή της ένστασης ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) ήμουν πλήρως εμβολιασμένος (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ).

β) είχα πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ).

γ) έχω υποβληθεί στον αριθμό διαγνωστικών ελέγχων κορονοιού για την εβδομάδα αναφοράς που υποχρεούμαι (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΛΕΓΧΩΝ).

δ) συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας του προβλεπόμενου αριθμού διαγνωστικών ελέγχων νόσησης:

i) παρέχω εργασία αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας (EΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ).

ii) απουσίαζα με άδεια μετ’ αποδοχών ή με άδεια ασθενείας ή άδεια λοχείας ή άλλη άδεια ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ EΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ.

iii) κατέχω ισοδύναμο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ),

ε) άλλος λόγος. Στην περίπτωση επιλογής της τιμής «άλλος λόγος» είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου [ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ (Υποχρεωτικό αν επιλέξετε άλλο λόγο)].

Σε περίπτωση που από την λίστα τιμών επιλεγεί η περίπτωση (α) είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου ημερομηνίας τελευταίου Εμβολιασμού. «Επισυναπτόμενο αρχείο».

Για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης συνυποβάλλοντα, αφού σαρωθούν και αποθηκευτούν σε ένα αρχείο μορφής PDF τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια