Προσλήψεις 86 ατόμων στους ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου


Προσλήψεις προσωπικού, με τριετή σύμβαση, στους ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την προστασία του Εθελοντισμού, το οποίο εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Δευτέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ προβλέπονται τα ακόλουθα:

gold+&+silver+banner+lockdown

Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη λύση αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) και συγκεκριμένα: Παρατείνεται, έως 30.6.2023, η προθεσμία για την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ, σχετικά με τη μεταφορά του προσωπικού των ανωτέρω εταιρειών στο οικείο Επιμελητήριο ή την ΚΕΕ. Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τις εταιρείες που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022, η απόφαση για τη λύση των οποίων λαμβάνεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του έργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης έως εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την εταιρεία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και έως έντεκα (11) για την εταιρεία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων» (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.) αντίστοιχα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τριάντα έξι (36) μηνών, για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών των ανωτέρω εταιρειών σε θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Επανακαθορίζεται, μειούμενο στο 60% (αντί 70% που ισχύει σήμερα), το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης, από την καταβολή διδάκτρων, του κόστους αμοιβής του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρθρο 12 παρ.4 του ν.4071/2012). Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και για την πρόσληψη εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Τα προαναφερόμενα ισχύουν από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των μετατάξεων που διενεργούνται με βάση τις καταργημένες, με το άρθρο 20 (παρ.1 – 9) του ν.4829/2021, διατάξεις και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, οι πράξεις μετάταξης δημοσιεύονται ή λαμβάνουν Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης αποκλειστικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων μετάταξης υπαλλήλων για τις οποίες έχουν αποφανθεί τα αρμόδια όργανα και εκκρεμεί η έκδοση και δημοσίευση της σχετικής πράξης.

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη θητεία των αιρετών μελών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων, αναδρομικά από την 1η.8.2021, έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9η Ιανουαρίου 2022.

β. Ρυθμίζονται θέματα για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο (2019-2023) και τη θητεία των αιρετών οργάνων (πλήρωση εδρών δημοτικής Κοινότητας που κενώθηκαν, λήξη θητείας δημοτικών και περιφερειακών αρχών, εκλογή και λήξη θητείας των προεδρείων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και επιτροπών κ.α.).

Ορίζεται ότι, ο χρόνος απόσπασης προσωπικού στους αναπτυξιακούς οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης, από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες στην οργανική θέση του υπαλλήλου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια