Κορονοϊός: Στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας

 


Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα αφορά μόνο την περίπτωση που έχει επιβληθεί, κατ’ ελάχιστο, η αναστολή λειτουργίας τους

Στη δημοσιότητα θα δίνεται πλεόν η επωνυμία των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες-καταναλωτές για όσους θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρεται πως «επιτρέπεται, μέχρι τη λήξη της ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων, η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 και μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί, κατ’ ελάχιστο, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί σε αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της, οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ισχύος του μέτρου της αναστολής.

Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων μπορούν να δημοσιεύονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσίευσης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.

Ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος αυτής ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπο ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης των μέτρων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια